Ünvan / Kişi
Adres
Vergi No
Vergi Dairesi
Telefon
Mail
Alan Adı
Hizmet İçeriği
Proje Başlangıç Tarihi
Proje Canlı Yayına Alma Tarihi

Kurulum Bedeli
Yıllık Yenileme Bedeli
Barındırma Özellikleri

1. TARAFLAR

1.1. Sözleşmenin devamında Geliştirici, Alt Yapı Sağlayıcı ve Barındırıcı Firma Demresa Bilişim Yazılım Rek. Ve Dan. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti kısaca Demresa olarak, Demresa Yazılım Sistemi kullanıcısı olan ve yukarıda Müşteri bilgileri kısmında bahsi geçen kişi/kurum ise kısaca Müşteri olarak, anılacaktır.

1.2. Sözleşme ile ilgili hizmetlerin verilmesine ilişkin bildirimler Müşteri ’nin bildireceği e-mail adreslerine gönderilebilir. Bu durumda Demresa tarafından Müşteri ’ye e-mail ile gönderdiği mesajlar ve elektronik ortamda bulunan kayıtlar HMK’nın ilgili maddesi uyarınca kesin delil olarak kabul edilir.

1.3. Müşteri tarafından sözleşme ’de belirtilen adresler tebligat adresi olarak kabul eder. Firma ünvan, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) iş günü içinde karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Her iki tarafta imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülükleri kabul eder.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

İş bu sözleşme Müşteri ’nin ticari faaliyetleri kapsamında yasal olarak engellenmiş olmak şartıyla dilediği ürün veya hizmeti, internet üzerinde belirlenen bir internet adresi kullanılarak, içerik sağlanması, muhasebe işlemlerinin yapılması, pazarlamasını yada satmasını sağlayan bir yazılım sistemi olan Demresa ’nın geliştirmiş olduğu DemreSoft isimli bilgisayar yazılımının (İnternet tabanlı yazılım hizmetinin) kiralanması, bu yazılım ile Müşteri ’ye ait ürün, hizmet, içerik, fotoğraf, bilgilerinin internet ortamında barındırılması ve barındırma koşulları, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini, niceliklerini ve sınırlarını belirler. DemreSoft isimli yazılım müşterinin belirleyeceği bir adet domain üzerine kurulur. Müşteri sistemin yönetimini https://demresoft.com üzerinden kendisine tanımlanan kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirir. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu, Müşteri basiretli bir tacir olarak iş bu sözleşmeyi imzaladığını kabul ve beyan eder. Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine helal getirmez. Demresa paket içeriğini, gerekli gördüğü hallerde ya da teknik gereklilikler halinde yükseltme ve güncelleme hakkına sahiptir.

3. KİRALAMA ESASLARI

3.1. Demresa ’nın geliştirmiş olduğu DemreSoft sistemi belirli bir alt yapıya sahip olan gelişmiş web yazılımı sistemidir. Müşteri yazılıma ek olarak projesinde talep ettiği özellikleri ekletebilir. Bu bilgiler 1. sayfadaki tablodaki Hizmet İçeriği satırında yer almaktadır.

3.2. Yazılım kiralama başlangıç tarihi Demresa İş Sözleşmesi’nin doldurulduğu ve imzalandığı tarih olup, toplam yazılım kiralama süresi (1) (bir) yıldır. Müşterinin kusurundan, temerrüdünden ya da müşteriden kaynaklanan, hizmet kesintileri veya benzeri durumlar oluşması halinde hizmet süresi uzatılmaz. Müşteri ’nin kendi kullanım tarafında (ev, iş ve diğer kullanım alanları) oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek Müşteri ’nin yükümlülüğündedir.

3.3. Kiralama süresi bitiminden en az (15) gün önce taraflarından birinin yazılı bildirimi olmaması halinde kiralama sözleşmesi kendiliğinden 1 (bir) yıl daha uzar (aynı şartlarla yenilenir). Taraflardan birinin süresinde yapacağı fesih ihtarı var ise, sözleşme tüm hükümleriyle sona erer. Yenileme durumunda ödenecek ücret bedeli 7. Maddede belirlenmiştir. Kiralama bedelinin ya da yenileme ücretinin 7 (yedi) iş günü içerisinde Müşteri tarafından ödenmemesi durumunda Demresa sözleşmeyi ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı fesih eder.

3.4. Demresa , Müşteri ’ye ait içeriğin günlük yedeklerini farklı sunucular üzerinde her zaman alır ve saklar. Kiralama süresi bitiminde MÜŞTERİ kiralamayı sonlandırmak ister ise MÜŞTERİ 'ye ait veri tabanında yer alan sipariş, üye, hizmet, içerik ürün verilerinin hizmet bitimindeki son güncel halinin bir kopyasını XML veya EXCEL yolu ile 7 (yedi) gün içinde Müşteri’ nin yazılı olarak talep etmesi halinde Müşteri ye verilir. Müşteri verileri talep etmemesi durumunda veri güvenliği amacıyla sözleşme bitiminden 7 (yedi) gün sonra tüm içerikler Demresa sistemden silinir. Müşteri kira süresinin bitiminde sistemi kiralamaya devam etmek isterse sistem içeriğinde hiçbir değişiklik yapılmadan sistem çalışmaya devam eder.

3.5. Müşteri , Demresa ‘dan bu sözleşme ile aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun Demresa ‘un önceden açık yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara kiralayamaz, ( Müşteri ’ye ait grup şirketleri hariç olmak üzere) devredemez, paylaşamaz veya paylaştıramaz. İş bu Madde’nin ihlali Demresa 'ya sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.

3.6. Demresa , herhangi bir sınırlama ya da Müşteri’nin önceden iznine gerek olmaksızın Müşteri’nin Demresa kullanıcısı ve Müşteri si olduğunu kamuya açıklamaya, Müşteri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) yayımlamaya ve Müşteri’ nin sözleşmede yer alan hizmetlerden faydalanan internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak Demresa logosunu, linkini ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (sabit olarak) bulundurmaya yetkisi olduğunu Müşteri kabul ve beyan eder.

3.7. Demresa Müşteri ’ye sunduğu hizmetler için gerekli olan sistem alt yapılarında farklı kişi veya kuruluşlardan tali hizmetler alabilir (Örneğin Toplu SMS Gönderimi, Sosyal Medya Bağlantı argümanları, XML entegrasyonları gibi), belirli servis hizmetlerinin sağlanmasını kısmen ya da tamamen 3. Kişilere bırakabilir. Sistem altyapılarında veya belirli servis hizmetlerinin sağlanmasında tali olarak görev alan kişi veya kurumların yüklendikleri hizmetleri yerine getirmemesinden veya eksik olarak yerine getirmesinden Demresa sorumlu tutulamaz.

3.8 Demresa olası bir sunucu probleminde 5.Maddedeki Mücbir Sebepler harici durumlarda sistemi aynı gün içerisinde Demresa ’nın sahip olduğu farklı bir sunucuda yayına alabilir. Farklı bir sunucu ortamına geçiş sürecinde DNS lerin Dünya genelinde yaklaşık 48 saat içerisinde değişeceğinden bu işlem müşteri onayı ile yapılır.

4. GİZLİLİK İLKESİ

4.1. Demresa , Müşteri ’nin tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. Gerek Demresa gerekse herhangi bir üçüncü şahıs veya Firma’nın Müşteri 'ye ait özel bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt garanti altındadır.

4.2. Yazılım kiralama hizmeti Demresa ’nın sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde Demresa dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veri tabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veri tabanı Demresa kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. Müşteri kaynak kodları ve veri tabanı üzerinde kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodları veya veri tabanının kendisine verilmesini talep edemez, 3. Kişilerle paylaşamaz ve kendisi de hiçbir şekilde alamaz. Madde 3.4. te yer alan içeriği istinaden bilgiler Excel yada XML olarak müşteriye gönderilebilir.

4.3. Müşteri’ nin yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda 3. kişilere ait kredi kartı bilgilerini Demresa kesinlikle sunucu üzerinde bulundurulmaz. Burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarında ve hatalarından bu bilgilerin sunucularında tutulmadığından ve bu bilgileri görmediği için sorumlu tutulamaz. 3. Kişilere ait tüm mali ve kişisel bilgilerle ilgili hukuki sorumluluk Demresa ’nın açık olarak teknik kusur ya da gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça Müşteri ’ye aittir. 3. kişilerin mali ve kişisel bilgilerinin kullanılması sebebiyle uğramış olduğu zararların Demresa ’ya yöneltilmesi halinde, Müşteri herhangi bir hukuki yola girişilmesini beklemeksizin 3. Kişilerin zarar ve ziyanını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Demresa herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı Müşteri lerine 3-D Secure POS (3D Güvenlik Protokolü) Altyapılarının kullanmasını önerir. 3D Secure POS ile ilgili alt yapı Demresa ’nın sisteminde başlıca büyük bankaların ve ödeme kuruluşlarının tamamında kullanıma hazır haldedir. Demresa tüm bankalar için 3D Secure POS altyapılarının kullanım garantisini teknik nedenlerle verememektedir. Şüpheli işlemlerde bankadan teyit alınmasını ve teyit alınmadan ürün gönderimi yapılmamasını önerir. Demresa kendi bünyesinde alınabilecek güvenlik önlemlerini almakla birlikte Müşteri ’yi olası risk ve güvenlik tehlikelerine karşı uyarmıştır. Tüm bu uyarı ve önerilere rağmen Müşteri tarafından 3D Secure Pos kullanımında çıkabilecek problemlerden Demresa sorumlu değildir. 3D Secure Pos sistemi kullanmayan Müşteri ler kredi kartı işlemlerinde çalıştıkları bankalardan gerekli kart bilgileri teyidini almamaları halinde oluşacak zararlardan Demresa sorumlu tutulamaz.

4.5. Müşteri ve Demresa kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır.

4.6. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler.

5. MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis ağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

6. HUKUKİ ESASLAR

6.1. İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda TTK. ilgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.

6.2. Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

6.3. Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. Müşteri’nin yurtdışı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.

6.4. Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için; sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşebilecek yasa değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki düzenlemeler sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.

6.6. Demresa’ nın Sisteminde kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden Demresa sorumlu değildir. Müşteri sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurduğu tüm içerikten, Demresa ’nın sistemi ile ticaretini yaptığı ürün ve hizmetlerden ve bunlarla ilgili bankacılık işlemlerinden sorumludur. Bu hususlarda Demresa ’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmaz. Demresa , Müşteri ’ye sisteme erişim sağlayacağı kullanıcı adı ve şifresini iş bu sözleşmede yer alan e-mail adresine iletilmesinin ardından sistemin kullanılması tamamen Müşteri’nin sorumluluğundadır. Demresa , Müşterinin sistemini canlıya aldıktan sonra sisteme giriş bilgilerini Müşteri ’ye iletmekle sözleş mesel yükümlülüğünü yerine getirmiş olup Demresa herhangi bir kusuru olmaksızın, Müşteri tarafından sistemin kullanılmaması, Demresa sisteminden Müşteri’nin beklediği gibi ya da hiç gelir elde edilmemiş olması, Demresa ’nın kusuru olmaksızın sisteme giriş yapılmaması sebebiyle iadesi talep edilmez.

6.7. Müşteri ’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten Müşteri sorumlu olup, Demresa ’nın her hangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 Sayılı Kanun’un 9. maddesi gereğince Müşteri ’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik Müşteri ’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir ya da gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın Demresa tarafından kullanılması durumunda Müşteri kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak ya da tazminat talep edemez. Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir Belge’nin (mahkeme ilamı vs.) Demresa ’ya sunulması durumda içerik derhal yayına alınır.

6.8. Yine aynı şekilde 556 sayılı KHK ile koruma altına alınan “Marka ve Patent Hakları” ihlalleri hallerinde de Demresa 'nın yukarıda sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.

6.9.Müşteri Demresa Sistemine (sözleşmede yer alan istisnalar hariç) dilediği içeriği ekleyebilir ve dilediği ürünlerin (yasa dışı olmamak kaydıyla ve sözleşmede yer alan istisnalar dışında) satışını yapabilir ancak , sitede satışı yasak olan ürünlerin ya da sağlığa zararlı ürünlerin satılmasından doğabilecek problemlerden Demresa hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda Demresa yasal düzenlemelerin tanıdığı haklar çerçevesinde siteyi kısmen ya da tamamen yayından kaldırma hakkını elinde bulundurur.

6.10. Müşteri’nin (diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi ve Demresa aleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) Demresa sistemi kullanarak satışını yapamayacağı istisnalar: Çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncak ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç yada sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil) zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar ile yasa, mevzuat ve genelgelere aykırı her türlü ürün ile Demresa şirket prensiplerine aykırı ürünler satılamaz. Bu ürünlerin Müşteri 'ye kiralanan sistemin içinde içerik olarak ya da sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine Demresa vermekte olduğu hizmeti herhangi bir bedel iadesi yapmaksızın sonlandırır.

6.11. Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları durumu, Müşteri’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz. Müşteri şirket namına, iş bu sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de Demresa 'ya karşı sözleşme hükümleriyle sorumludur.

6.12. Müşteri Demresa Sisteminin kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer Müşteri lere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderim gerçekleştiren veya SYN, DDOS, http GET (httpd get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3. kişiler neden olsa dahi), Demresa kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleşme tutarının en az %25’i) kullanım kesintilerini yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi Müşteri ye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti miktarının tespiti hakları Demresa ’ta iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır.

6.13.Müşteri’nin 6.12. maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3. kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren kişiler sorumludur. Demresa vermiş olduğu hizmetlerde, verilen hizmetin esaslarına uygun şekilde mutat veri güvenlik önlemlerini alacaktır, ancak alınan veri güvenlik önlemleri kati nitelik taşımamaktadır. 3. kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan ya da dolaylı zararlardan (ağır teknik kusur ya da gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) Demresa sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle Demresa ’nın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.

6.14. Demresa teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, 1 yılda toplamda 72 saati geçmemek üzere , geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri Müşteri peşinen kabul etmiştir. Demresa bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkân verdiği sürece gece 01:00 ile 04:00 arasında yapmaya özen gösterecektir. Müşteri teknik bakımlar ve güncellemelerden kaynaklanan kesintiler nedeniyle maddi veya manevi zararları oluştuğundan bahisle tazminat talebinde bulunamaz.

6.15. Demresa , teknik gereksinimleri, pazar araştırmaları, satış politikaları, araştırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değişiklikleri Müşteri onayı olmaksızın yükseltebilir, güncelleyebilir. Müşteri bu güncellemeleri yönetim panelinden Aktif yada Deaktif edebilir.

6.16. Sözleşmeyi imzalayan Müşteri, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Kiralanan sistem aracılığıyla kredi kartı veya havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla Müşteri ’ye aittir. Herhangi bir nedenle Demresa , Müşteri tarafından verilen kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise Demresa , Müşteri tarafından verdiği hizmeti kiralama bedeli geçerli bir kredi kartı ile ya da nakit olarak yapılana dek askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme süresi hiçbir kesintiye uğramaz, askıya alınan süre sözleşme bitimine eklenmez.

7. KURULUM VE YENİLEME BEDELİ

7.1. Müşteri kurulum bedeli olarak ilk yıl birinci sayfadaki tablodan Kurulum Bedeli miktarını öder. İlk yıldan sonraki yılda yine birinci sayfadaki tablodan Yıllık Yenileme Bedeli kısmındaki miktarı ödenmesi halinde hizmet uzatılır. (Takip eden yıllarda yenileme ücretlerinde yıllık enflasyon oranında artış yapılır) Müşteri dilerse ödemeyi havale/nakit olarak veya kredi kartı ile vade farkı eklenerek taksitli olarak da ödeyebilir. Taraflardan herhangi birinin itiraz etmemesi ve sözleşme süresinin otomatik olarak uzaması halinde Demresa aynı formu kullanarak diğer yıllarda da yıllık yenileme hizmet bedelini tahsil eder.

7.2. Kiralama bedeline ilişkin fatura Demresa tarafından iş bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren 7 gün içerisinde düzenlenerek, Müşteri tarafından iş bu sözleşmede belirtilen adrese gönderilecektir.

7.3. Demresa tarafından, kiralama bedeline ilişkin fatura tutarı, Müşteri’nin iş bu sözleşmede yer alan e-mail adresine gönderildiği tarih itibariyle Müşteri cari hesap bakiyesine borç olarak kaydedilecek ve muaccel hale gelecektir.

7.4. Müşteri tarafından fatura bedelinin, yenileme tarihinin geçmesini takip eden 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde Demresa , Müşteri tarafından fatura bakiyesi ödenene kadar Demresa sistemine erişimi durdurabilir. Bu durumda erişimin durdurulduğu süreler Sözleşme süresine eklenmeyecek olup, Müşteri, ödeme yükümlülüğünün kati olarak sona ermediğini, erişimin durdurulduğu sürelere ilişkin olsa dahi kiralama bedelinin tamamını ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. Sözleşmeyi imzalayan Müşteri, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Kiralanan sistem aracılığıyla kredi kartı veya havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla Müşteri ’ye aittir. Herhangi bir nedenle Demresa , Müşteri tarafından verilen kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise Demresa , Müşteri tarafından verdiği hizmeti kiralama bedeli geçerli bir kredi kartı ile ya da nakit olarak yapılana sisteme erişim durdurulabilir. Bu durumda erişimin durdurulduğu süreler Sözleşme süresine eklenmeyecek olup, Müşteri, ödeme yükümlülüğünün kati olarak sona ermediğini, erişimin durdurulduğu sürelere ilişkin olsa dahi kiralama bedelinin tamamını ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. Müşteri tarafından ödenmeyen fatura bedeline Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen değişen oranlarda ticari temerrüt faizi uygulanır.

8. ÖDEMEYE DAHİL OLMAYAN EK (ÜCRETLİ) HİZMETLER

8.1 Entegrasyon hizmeti Müşteri tarafından talep edilir ise Demresa ek ücreti karşılığında bayisi olduğu ve XML altyapısının entegrasyonunu ücreti mukabil sağlar. İstenilen TEDARİKÇİ firma entegrasyonları için ücret Demresa tarafından belirlenir, belirlenen bedel Müşteri ’ye faturalandırılır.

8.2. Müşteri entegrasyon hizmetini satın almak istediği TEDARİKÇİ firmanın bayisi olmak zorundadır. Ayrıca Müşteri TEDARİKÇİ Firma’nın kendisine verdiği bayilik yetkisini belirtir belgeleri Demresa ’ya sunmak ve bildirmek zorundadır, aksi taktirde Müşteri’nin yetkisiz olarak yaptığı işlemlerinden kendisi sorumludur. Demresa entegrasyon hizmeti ile ilgili bilgileri 3. kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder.

8.3. Demresa , Tedarikçi Firma'nın sağladığı XML üzerinde herhangi bir değişiklik yapma yükümlülüğü altında değildir. Bu nedenle ürün entegrasyonu, fiyat politikası ile ilgili yaşanan sıkıntılardan, Tedarikçinin ve Demresa 'nın Sistemleri'nin uyuşmaması halinde doğabilecek sorunlardan Demresa sorumlu değildir.

8.4. Demresa tarafından XML entegrasyonu Müşteri 'nin sistemine sağlandıktan sonra, TEDARİKÇİ firma XML altyapısında veya sisteminde bir değişikliğe giderse, XML Entegrasyonunu yeniden yapacak olması sebebiyle Demresa Entegrasyon ücretini yeni bir hizmet bedeli olarak Müşteri ’ye faturalandırılır. TEDARİKÇİ firma XML hizmetini durdurursa veya XML hizmetini sağlamayı sonlandırırsa entegrasyon hizmeti ile ilgili olarak Demresa hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8.5. Müşteri kendisine Demresa Sistemi ile tanınan trafik limitini (Bandthwidth) aşmaya yaklaşması durumunda toplu olarak ek trafik (Bandtwidth) limiti almalıdır. Ek trafik alınmaması durumunda Demresa vermekte olduğu hizmeti ek trafik alınana kadar durdurur. Trafik aşım bedeli olarak her 1 (bir) GB başına 10(on) USD+KDV olarak ücretlendirilir. Müşteri limit aşım ücretini ödemeyi taahhüt eder.

8.6. Müşteri kendisine Demresa Sistemi ile tanınan barındırma kapasitesini aşmaya yaklaşması durumunda toplu olarak ek trafik (Bandtwidth) limiti almalıdır. Ek trafik alınmaması durumunda Demresa vermekte olduğu hizmeti ek trafik alınana kadar durdurur. Barındırma bedeli olarak her 1 (bir) GB başına 10(on)USD+KDV/yıl olarak ücretlendirilir. Müşteri limit aşım ücretini ödemeyi taahhüt eder.

8.7. Müşteri kullanım süresi boyunca yalnızca sözleşmede belirlemiş olduğu (1) adet alan adı üzerinden hizmet verebilir ve içerik yönetimini yapabilir. Müşteri dilediği zaman bu alan adını (yazılı olarak bildirmek koşuluyla) değiştirebilir ancak ( Müşteri ’ye ait grup şirketleri hariç) başka bir firmaya veya kişiye devredemez. Müşteri değişimden kaynaklanan masrafları değişiklik başına 150 USD+KDV karşılamakla yükümlüdür.

8.8. Müşteri’nin kiraladığı pakete dahil olmayan her türlü tasarım, içerik, yazılım, modül veya her türlü ek ürün ile hizmetler, iş bu sözleşmede yer alan kiralama bedelinden ayrı olarak ücrete tabidir. Talep edilen hizmet ve ürünün niteliğine göre, ek ürün ve hizmetler iş bu sözleşmeden bağımsız bir sözleşmeyle ayrıca fiyatlandırılır.

9. ONAY VE YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme (2) nüsha halinde Müşteri’nin Demresa Sistemi Sözleşmesi’ni doldurup imzalaması ile ilk sayfada belirtilen tarihte, yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda İzmir Adliyeleri Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Demresa


Kaşe –İmza


Müşteri


Kaşe -İmza


demresa iş sözleşmesi